اعضای شورای علمی- پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و اسلامی

1- دکتر عباس عرب مازار

2- دکتر محمد نوفرستی

3- دکتر محمد حاجی یوسفی

4- دکتر حسن درگاهی

5- دکتر علی اکبر عرب مازار

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .