اعضای شورای علمی- پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

1- دکتر عباس عرب مازار

2- دکتر محمد نوفرستی

3- دکتر محمد حاجی یوسفی

4- دکتر حسن درگاهی

5- دکتر علی اکبر عرب مازار