نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مباني و الزامات فقهي- حقوقي توليد صيانتي از منابع نفتي كشور
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
نوراحمدي مهدي
استاد راهنما:
درخشان مسعود-سعدي حسين علي
مقطع:
استاد مشاور:
اماني مسعود
رشته گرايش:
وضعیت:
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه امام صادق(ع)
تاريخ دفاع:
واحد:
کلمات کليدي:
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .