نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بازار سازگار با مبانی اسلام در مقایسه با بازار رقابت کامل
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مشارکت کنندگان د ربازار،راهبردها و تاثیر آن بر رفتار اقتصادی،راهبردهای سمت عرضه،دولت مسئول مکمل بازار،تقاضا،منحنی های بی تفاوتی،قید خط بودجه،تقاضای بازار،عرضه،عرضه موسسه تولیدی و بازار،تعادل و قیمت تعادلی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
مطلوبیت،منحنی های بی تفاوتی،تقاضا،عرضه،بازار اسلامی،ارزشها و اقتصاد،بومی سازی و اقتصاد اسلامی
فایل های پیوستی
بازار سازگار با مبانی اسلام در مقایسه با بازار رقابت کامل
: hafa-mi-2_1047.pdf این فایل 160 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .