نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بانکداری اسلامی،اجتماعی:رهیافتی نو در نوسازی نظام تامین مالی اسلامی و تعامل بازار واهداف اجتماعی اسلام
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اقتصا اسلامی د رمقایسه با اقتصاد سنتی،کارامدی تامین مالی اسلامی در تحقق اصول اقتصاد اسلامی،عوامل انحراف تامین مالی اسلامی ازاصول اقتصا د اسلامی،ارزیابی ارزشینظام تامین مالی اسلامی،ناتوانی روش های موجود تامین مالی در تحقق اهداف بنیادی اقتصاد اسلامی،بانکداری اسلامی اجتماعی رهیافت توسعه تامین مالی اسلامی مبتنی بر اصول بنیادی اسلام،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بانکداری اسلامی،اجتماعی:رهیافتی نو در نوسازی نظام تامین مالی اسلامی و تعامل بازار واهداف اجتماعی اسلام
: hafa-mb-55_1055.pdf این فایل 171 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .