نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسي رابطه بين نوع حسابرس و مديريت سود در صنعت بانكداري
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری،الگوهای اندازه گیری مدیریت سود،پیشینه تحقیق،فزضیه تحقیق و مولفه های آن،روش گردآوری داده ها،روش تجزیه و تحلیل داده ها،برآورد ضرایب همبستگی اسپیرمن،مدل رگرسیونی لوجیت و برآورد ضرایب،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
مدیریت سود،حسابرسی،نوع حسابرس،صنعت بانکداری
فایل های پیوستی
بررسي رابطه بين نوع حسابرس و مديريت سود در صنعت بانكداري
: hafa-mb-83_1062.pdf این فایل 173 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .