نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تحلیل مقایسه ای نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی ایران و نظریه اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،فرضیه نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی اسلامی وآزمون آن،رابطه اقتصاد اسلامی با کارایی پارتویی،شواهد تمدنی و روایی فرضیه تحقیق،عملکرد تولیدی بخش خصوصی در اقتصاد ایران
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تحلیل مقایسه ای نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی ایران و نظریه اقتصاد اسلامی
: hafa-jd-2_1111.pdf این فایل 197 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .