نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تطابق علمی نظريه عدالت اقتصادی اسلام با نظريه رشد، بهره وری و کارآيی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مفاهیم و تعاریف،مدل رشد،آثار فقدان عدالت اقتصادی،عدالت -رشد و نظریه مطلوبیت،عدالت-رشد و سرمایه گذاری،عدالت-رشد و نظریه رفاه،عدالت-کارایی و بهره وری،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تطابق علمی نظريه عدالت اقتصادی اسلام با نظريه رشد، بهره وری و کارآيی
: hafa-wj-18_1117.pdf این فایل 144 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .