نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولي
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،معنای اصطلاحی استصناع،ماهیت فقهی عقد استصناع در دیدگاه مراجع،چگونگی شکل گیری و انتشار اوراق استصناع،اعمال سیاست پولی از طریق اوراق استصناع،مشروعیت فقهی انتشار اوراق استصناع،ویژگی های اوراق استصناع،عوامل موثر بر عرضه و تقاضای اوراق استصناع،منحنی عرضه و تقاضای اوراق استصناع،تعدل عرضه و تقاضای اوراق استصناع،سازو کار خودکارعرضه و تقاضای اوراق استصناع،عوامل موثر بر تغییر تابع عرضه اوراق استصناع،آثار اقتصادی و سیاستی اوراق،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
عقد استصناع،اوراق استصناع،سیاست پولی،ابزار پولی،عملیات بازار پول،بانک مرکزی،بانکداری اسلامی
فایل های پیوستی
تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولي
: hafa-fe-7_1121.pdf این فایل 148 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .