نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
حاکمیت اسلامی و طراحی ابزارهای جدید مالی
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده2. مقدمه3. بازار مالی4.بازارهای مالی و تاثیر ان بر رشد و توسعه اقتصادی5. تجهیز بیشتر پس اداز6. تخصیص بهینه سرمایه 7. افزایش نقدینگی و کاهش ریسک مربوط به ان8. ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک9.کمک به فرایند کشف قیمتها10. عوامل موثر بر افزایش کارامدی بازار های مالی 11. وجود نهادهی مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار های مالی12. بهبود نظام اطلاعاتی13. فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذارا خارجی14. ضرورت طراحی ابزارهای مالی نوین برای کشورهای مسلمان15. بررسی اجمالی یکی از ابزارهای نوین مالی16. مهم ترین اشکالات این قراردا از نظر فقه17.نتیجه گیری و فهرست منابع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1بازارهای مالی2. ابزارهای مالی 3. رشد اقتصادی4. موازین فقهی
فایل های پیوستی
حاکمیت اسلامی و طراحی ابزارهای جدید مالی
: hafa-pe-19_1135.pdf این فایل 155 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .