نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
دو دهه بانکداری اسلامی و چالش های ساختاری و اداری نظام بانکی کشور
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بررسی نظریات و دیدگاه های مخنلف درباره نحوه ادره بانک ها،فرضیه های تحقیق،روش تحقیق،نتایج و پیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نظام بانکی کشور،انتظارات منطقی مشتریان،مدیران ارشد نظام بانکی،نارسایی های اساسی
فایل های پیوستی
دو دهه بانکداری اسلامی و چالش های ساختاری و اداری نظام بانکی کشور
: hafa-mb-11_1145.pdf این فایل 265 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .