نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
دولت اسلامي، توسعه علوم و فناوري و رشد اقتصادي ايران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اهداف اقتصادي دولت اسلامي ،دولت اسلامي و توسعه فن آوري،روش تحقيق ،نتايج تجربي،نتيجه گيري و پيشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
دولت اسلامي، توسعه، فناوري
فایل های پیوستی
دولت اسلامي، توسعه علوم و فناوري و رشد اقتصادي ايران
: hafa-pe-21_1146.pdf این فایل 165 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .