نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
دیدگاه اسلام در مورد فقر کودکان
نویسندگان
فهرست مطالب
1مقدمه2. معنا و مفهوم فقر3.انواع نیازهای ضروری ملحوظ در خط فقر شرعی کودکان4.نسبی و مطلق بودن فقر کودکان5.چه کسانی باید فقر کودکان را برطرف کنند6.انعطاف پذیری اندازه خط فقر کودکان 7. روش های اندازه گیری فقر کودکان 8. عوامل اثر گذار بر فقر کودکان9.نتیجه گیری و جمع بندی10. فهریت منابع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
دیدگاه اسلام در مورد فقر کودکان
: hafa-wj-22_1149.pdf این فایل 206 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .