نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
دیدگاه های نظری و پیش نیازهای لازم برای نیل به استقلال بانک مرکزی با هدف مهار تورم وثبات قیمت ها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مباحث نظری،بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی،ارزیابی کمی استقلال بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران،استقلال بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران،الزامات و پیش نیازها جهت نیل به استقلال بانک مرکزی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
استقلال بانک مرکزی،تورم ،سیاست پولی،ابزارهای سیاست پولی مستقیم و غیر مستقیم
فایل های پیوستی
دیدگاه های نظری و پیش نیازهای لازم برای نیل به استقلال بانک مرکزی با هدف مهار تورم وثبات قیمت ها
: hafa-mb-10_1150.pdf این فایل 219 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .