نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
راهکارهای دستیابی به جامعه بدون ربا
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبنای نظری نرخ بهره طبیعی،نرخ بهره واقعی،مدل پایه،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ربا،نرخ بهره طبیعی،نرخ بهره واقعی،نرخ بهره پولی ،سیاست پولی
فایل های پیوستی
راهکارهای دستیابی به جامعه بدون ربا
: hafa-mb-73_1156.pdf این فایل 139 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .