نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
راهکارهای دولت اسلامی برای شکست توزیعی بازار و عملکرد اقتصاد ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ادبیات شکست بازار،عوامل تاثیرگذار بر نابرابری و شکست توزیعی بازار،توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی،افزایش کارایی بازار،نتیجه توزیع عادلانه،جایگاه دولت و شکست توزیعی بازار،بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران،بحث و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
دولت اسلامی،شکست توزیعی بازار،عدالت،توزیع درآمد ،نظام بازار
فایل های پیوستی
راهکارهای دولت اسلامی برای شکست توزیعی بازار و عملکرد اقتصاد ایران
: hafa-wj-2_1157.pdf این فایل 152 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .