نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
روش های نوین تامین مالی و مدیریت نقدینگی در بانک
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،عناصر مدیریت نقدینگی،ابزارهای مدیریت نقدینگی اسلامی،جمع بندی ونتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
مدیریت نقدینگی،ابزارهای مالی،صکوک
فایل های پیوستی
روش های نوین تامین مالی و مدیریت نقدینگی در بانک
: hafa-mb-47_1162.pdf این فایل 232 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .