نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درامد از دیدگاه اسلام
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده2. مقدمه3. مفاهیم4. ضرورت بحث5. ادبیات موضوع6. مبانی نظری ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درامد7. مطالعات انجام شده8. سناریوهای مختلف در مورد رابطه رشد و توزیع درامد9.رشد و توزیع درامد از دیدگاه اسلام10.راهکارهای تحقق رشد اقتصادی از طریق توزیع عدلانه درامد از منظر اسلام11. تاثر زکات بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه12. دیدگاههای نظامهای اقتصادی مختلف در ارتباط با توزیع منابع اولیه13.اصول حاکم بر مالکیت و توزیع منابع مادی تولید از منظر اسلام14.اثار توزیع منابع اولیه تولید بر رشد اقتاصدی در نگرش اسلامی15.نتیجه گیری و منابع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1توزیع درامد2. رشد اقتصادی3.فرضیه کوزنتس 4. اقتصاد اسلامی5.اقتصاد اسلامی6. توزیع منابع اولیه 7. زکات 8. انفال
فایل های پیوستی
رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درامد از دیدگاه اسلام
: hafa-wj-23_1163.pdf این فایل 104 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .