نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر،تشریح مدل مشارکت بخش دولتی و خصوصی با استفاده از شرکت های واسطه با هدف خاص،ساختار تامین مالی پروژه از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی،نقش مدیرpppدر توسعه خوشه،فعالیت ها و خدمات مورد نیاز برای توسعه خوشه،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
خوشه های صنعتی،خوشه های صادرات گرا،صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر،ppp،spv
فایل های پیوستی
رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
: hafa-mb-16_1166.pdf این فایل 152 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .