نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
سرمايه مذهبي: ماهيت, عناصر تشکيل و آثار آن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،پيشينه بحث ،سرمايه مذهبي،خودفزايندگي و استهلاك سرمايه مذهبي ،نحوه اثرگذاري سرمايه مذهبي بر اقتصاد جامعه،اثر سرمايه مذهبي بر توسعه،. چند شاخص کمي پيشنهادي براي سرمايه مذهبي،. چارچوبی براي بررسي تجربي اثرات سرمايه مذهبي بر توسعه اقتصادي ،جمع‌بندي
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
سرمايه مذهبي, سرمايه, مذهب, اقتصاد اسلامي
فایل های پیوستی
سرمايه مذهبي: ماهيت, عناصر تشکيل و آثار آن
: hafa-jd-17_1176.pdf این فایل 186 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .