نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
سنجش درجه انطباق رفتارهای اقتصادی مردم ایران با نظریه رفتارهای اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نظریه اقتصاد اسلامی،بررسی تجربی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
سنجش درجه انطباق رفتارهای اقتصادی مردم ایران با نظریه رفتارهای اقتصاد اسلامی
: hafa-ma-1_1177.pdf این فایل 263 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .