نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ضرورت خصوصی سازی بانکهای تجاری در ایران و ارائه مدل مناسب با استفاده از تجربه سایر کشورها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری و ادبیات تحقیق،پیشینه تحقیق،خصوصی سازی،بررسی اطلاعات و عملکرد مربوط به بانکهای منتخب و ایران،پیش نیازهای خصوصی سازی بانک ها،روش های استفاده شده در خصوصی سازی بانک ها در کشورهای منتخب،پیشنهادها برای خصوصی سازی بانک های ایرانی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
خصوصی سازی،شکست دولت،شکست بازار،بانک های خصوصی
فایل های پیوستی
ضرورت خصوصی سازی بانکهای تجاری در ایران و ارائه مدل مناسب با استفاده از تجربه سایر کشورها
: hafa-mb-44_1187.pdf این فایل 123 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .