نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
طراحی چارچوب توسعه نهادها و ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بازار پول به عنوان بستر اجرایسیاست های پولی فعال،توسعه بازارهای پول،اصلاح ساختار مالی بانک ها به عنوان ضرورت کارکرد سالم بازار پول،نرخ سود ابزار های مختلف بازار پول،ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بازار پول،بازار ارز،بازار اوراق مشارکت،بازاربین بانکی ریالی،بازار بین بانکی تسویه نظام پرداخت ها،بازار رهن
فایل های پیوستی
طراحی چارچوب توسعه نهادها و ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی
: hafa-mb-22_1188.pdf این فایل 117 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .