نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مروری بر ادبیات موضوع،بررسی های تجربی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نرخ نکول،ریسک اعتباری،مدل احتمالی خطی،رگرسیون لوجستیک،شبکه های عصبی مصنوعی
فایل های پیوستی
طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
: hafa-mb-18_1190.pdf این فایل 143 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .