نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
عرضه نیروی کار فرد مسلمان و عوامل موثر بر ان
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اصول کلی مستخرج از متون دینی،عرضه کار فرد مسلمان،کمک خزینه دولتی و اثر ان بر عرضه کار،الگوی مصرف و عرضه کار،اثر انفاق و روحیه کم به نیازمندان وقف مال برای کار خیریه بر عرضه کل،مشارکت و اثر آن بر عرضه کل،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
عرضه نیروی کار فرد مسلمان و عوامل موثر بر ان
: hafa-le-3_1198.pdf این فایل 288 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .