نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
عوامل تعیین کننده نابرابری اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی با تاکید بر نقش اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده 2.مقدمه3. مبانی نظری4.روش کار5. نتایج تجربی6.نتیجه گیری7. منابع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1فقر و نابرابری2. رشد اقتصادی3. بانکداری اسلامی 4. داده های تابلویی
فایل های پیوستی
عوامل تعیین کننده نابرابری اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی با تاکید بر نقش اقتصاد اسلامی
: hafa-wj-26_1202.pdf این فایل 103 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .