نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
قابلیت بازاردرتامین رفاه و عدالت توزیعی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،چارچوب مفهومی،کمکهای متقابل بازار گستری و محرومیت زدایی،تعامل دولت-بازار در تحقق عدالت توزیعی و رفاه،تجارب نظام های بازار مبتنی بر رفاه،نتایج سیاستی برای اقتصاد ایران
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
اقتصاد بازار،عدالات توزیعی،عدالت اسلامی،دولت رفاه
فایل های پیوستی
قابلیت بازاردرتامین رفاه و عدالت توزیعی
: hafa-wj-3_1205.pdf این فایل 127 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .