نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
كاربرد و اثر بخشي ابزارهاي حسابداري مديريت در بانكها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،پیشینه تحقیق،فرضیه های پژوهش،روش پژوهش،ساختار ابزار اندازه گیری،روایی و پایایی ابزار اندازه گیری،روش های آمار ی پژوهش،یافته های پژوهش،نتیج آزمون فرضیه ها،پیشنهادها،محدودیت ها یپژوهش
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
حسابداری مدیریت،اثربخشی،تحلیل سودآوری مشتری،مهندسی دوباره،حسابداری سنجش مسئولیت
فایل های پیوستی
كاربرد و اثر بخشي ابزارهاي حسابداري مديريت در بانكها
: hafa-mb-82_1207.pdf این فایل 119 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .