نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مطالعه تطبیقی اندازه دولت در کشورهای اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه اهمیت و جایگاه موضوع،تحلیل اندازه دولت اقتصاد،بررسی اندازه دولت در کشورهای اسلامی،مقایسه اندازه دولت د رکشورهای اسلامی با دیگر کشورها،تفسیر نتایج
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
اندازه دولت،کشورهای اسلامی،کشورهای عضو اوپک،دولت در صدر اسلام،کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
فایل های پیوستی
مطالعه تطبیقی اندازه دولت در کشورهای اسلامی
: hafa-pe-4_1219.pdf این فایل 145 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .