نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
معرفي مفهوم ارزش در معرض خطر و كاربرد آن در اندازه گيري ريسك بانك
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مقررات کمیته بال در خصوص اندازه گیری ریسک بازار با استفاده از چارچوبvar،مروری ب رمبانی نظری مدیریت ریسک مالی،یک مثال کاربردی،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ارزش در معرض خطر،بازارهای مالی،ریسک،کمیته بال،بازآزمون
فایل های پیوستی
معرفي مفهوم ارزش در معرض خطر و كاربرد آن در اندازه گيري ريسك بانك
: hafa-mb-38_1220.pdf این فایل 123 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .