نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بهره در ادبیات اقتصادی غرب،ربا در فقه اسلامی،فلسفه وجودی بهره درمتون اسلامی،آیا حرمت ربا در اسلام به معنای بهره طبیعی است،هزینه فرصت سرمایه،بهره طبیعی و سود،متوسط نرخ های سود و خلا نرخ بهره،نرخ بهره طبیعی و تخصیص منابع،اجاره و بهره طبیعی،بیع نسیه و بهره طبیعی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان
: hafa-mb-66_1221.pdf این فایل 126 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .