نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ممنوعيت بهره،ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه اقتصادي
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ممنوعيت ها،ابزارهاي مالي اسلامي،ارتباط بين ممنوعيت بهره و توسعه ابزارهاي مالي اسلامي،ارتباط بين توسعه ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه اقتصادي،نتيجه گيري
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
اقتصاد اسلامي،ممنوعيت بهره،توسعه ابزارهاي مالي اسلامي،رشد و توسعه
فایل های پیوستی
ممنوعيت بهره،ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه اقتصادي
: hafa-mb-94_1227.pdf این فایل 263 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .