نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
موانع نوآوری دربانک های دولتی ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،طرح مساله و بیان مشکل ،دلایل اهمیت موضوع،تحقیقات انجام شده درباره نظام بانکداری کشور،تفاوت های عمده میان مدیریت و اداره بانک های دولتی و بانک های خصوصی،سرشت بانکداری و اینده ان،نوآوری فرایند آن و نیروهای موثر برآن،فرضیه ا،روش و ابزار تحقیق،جامعه آماری،بررسی فروض تحقیق،خلاصه و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
خلاقیت،نوآوری،ساختار،فرآیندهای عملیاتی،فرهنگ
فایل های پیوستی
موانع نوآوری دربانک های دولتی ایران
: hafa-mb-109_1229.pdf این فایل 132 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .