نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نرخ بهره ی منطبق با ربا(بهره پولی) عامل یا مانع رشد اقتصادی
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده2. مقدمه3. ماهیت ربا و فلسفه ی تحریم 4. ماهیت نرخ بهره5. آثار نرخ بهره پولی در اقتصاد6. شواهد تجربی نرخ بهره7.رجحان زمانی نرخ بهره پولی و رشد اقتصادی8. نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1ربا2نرخ بهره3. رجحان زمانی4. فناوری درونزا5. رشد اقتصادی
فایل های پیوستی
نرخ بهره ی منطبق با ربا(بهره پولی) عامل یا مانع رشد اقتصادی
: hafa-mb-93_1232.pdf این فایل 108 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .