نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نظارت و دخالت دولت اسلامی در بازاربا نگاهی اجمالی به عملکرد قانون اساسی و عملکرد ج.ا ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعریف نظارت،تعریف اهمیت و نقش بازار،نظارت بر بازار در صدر اسلام،نظارت بر نظارت کنندگان و بازرسان،مشکلات پیش روی نظام در نظارت،گستره دخالت دولت د راقتصاد ایران،ضرورت دخالت مسئولانه دولت،آسیب شناسی مشکلات و ضرورتتغییر رویکرد درایران،ملاحظات پایانی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نظارت و دخالت دولت اسلامی،بازار،دستگاه های نظارتی،قانون اساسی،اقتصاد ایران
فایل های پیوستی
نظارت و دخالت دولت اسلامی در بازاربا نگاهی اجمالی به عملکرد قانون اساسی و عملکرد ج.ا ایران
: hafa-pe-11_1233.pdf این فایل 137 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .