نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش آموزه های اخلاقی مورد حمایت اسلام در فرایند توسعه اقتصادی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اما توسعه چیست و معیارهای آن کدامند،معیارهای توسعه،- نتیجه گیری و پیشنهادها
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
: توسعه اقتصادی، بهره وری، عقب ماندگی اقتصادی، فقر و نابرابری
فایل های پیوستی
نقش آموزه های اخلاقی مورد حمایت اسلام در فرایند توسعه اقتصادی
: hafa-jd-19_1238.pdf این فایل 200 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .