نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش ارزشها و فرهنگ اسلامی در ترویج کارآفرینی و ایجاد توسعه
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده2. نقش کارافرینی در توسعه3. محیط4. محیط فرهنگی5.فرهنگ اسلام و کار افرینی6.محیط ارزشی7.ارزش های اسلامی و کارافرینی8.توکل9. زهد و دنیا گرایی10.نرخ بهره11. فهرست منابع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1توسعه2. کارافرینی 3. ارزش ها و فرهنگ اسلامی
فایل های پیوستی
نقش ارزشها و فرهنگ اسلامی در ترویج کارآفرینی و ایجاد توسعه
: hafa-ec-5_1240.pdf این فایل 115 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .