نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه چهارم
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نقش بانها در توسعه مالی و رشد اقتصادی،براورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه و قیود بین دوره ای بخش واقعی،تصویر بخش پولی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
منابع مالی برنامه چهارم توسعه کشور،سیستم بانکی،منابع مالی سرمایه گذاری،رشد غیرتورمی
فایل های پیوستی
نقش سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه چهارم
: hafa-mb-23_1245.pdf این فایل 121 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .