نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
هنجارهاي يك نظام مالي اخلاقي و شرايط نيل به نظام مالي ايده آل در حوزه بانكداري
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،پیشینه تحقیق،تعریف اخلاق،اخلاق در صنعت مالی،اصول و هنجارهای اخلاقی یک نظام مالی اسلامی،فراموشی اخلاق در صنعت بانکداری،فرضیه های پژوهش،روش تحقیق و جامعه آماری،یافته های پژوهشی،بررسی اعتبار و روایی پرسش نامه،آزمون رمال بودن توزیع آمار ی متغیرها،آزمون فرضیه،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
دین،مالی اسلامی،هنجارهای اخلاقی،ارزش افزوده اجتماعی
فایل های پیوستی
هنجارهاي يك نظام مالي اخلاقي و شرايط نيل به نظام مالي ايده آل در حوزه بانكداري
: hafa-ec-4_1255.pdf این فایل 158 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .