نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ویژگی های بازار بورس در اقتصاد ایران و در نظریه اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ویژگی های عمده توسعه یافتگی در بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار،تسهیلات موسسه ای مالی در بازار مالی سرمایه،تسهیلات قانونی اطلاع رسانی،،انسجام و یکپارچگی در بازارهای مالی،ویژگی ها و ابزار توسعه در بازار سرمایه ایران،تسهیلات و موسسات مالی در بازار سرمایه ایران،قوانین و مقررات موجود در بازار سرمایه ایران،نواقص موجود در قوانین ناظر بر بازار،انسجام و یکپارچگی در بازرهای مالی ایران،موانع اساسی تحول و توسعه بازار سرمایه در ایران،ویژگی های بازار بورس در نظریه اقتصاد اسلامی،برنامه توسعه در اسلام،ویژگی های بازار سرمایه اسلامی،نتیجه
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
ویژگی های بازار بورس در اقتصاد ایران و در نظریه اقتصاد اسلامی
: hafa-fe-1_1263.pdf این فایل 263 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .