نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
کالاهای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه بهینه دولت اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نقش دولت،اقتضائات عام انتخاب دولت،اقتضائات خاص انتخاب و اندازه دولت،نظریه اسلام درباره دولت،نقد روش شناسی تعیین اندازه دولت،روش استقرایی تعیین اندازه دولت،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
کالاهای عمومی،کالاهای خصوصی،شکست بازار،اندازه مطلوب دولت؛نظریه اسلام
فایل های پیوستی
کالاهای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه بهینه دولت اسلامی
: hafa-pe-7_1264.pdf این فایل 122 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .