نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
یک الگوی کلان پویا به منظور پیش بینی فصلی متغیر های کلیدی کلان و پویای اقتصاد
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،چهار چوب الگوی هسته مرکزی،مدل تجربی،الگوی قمر پولی کشور،شبیه ساری پویای کل سیستم،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
الگوی کلان سنجی پویا،الگوی قمر پولی،تقاضا برای وام،عرضه سپرده
فایل های پیوستی
یک الگوی کلان پویا به منظور پیش بینی فصلی متغیر های کلیدی کلان و پویای اقتصاد
: hafa-ma-2_1266.pdf این فایل 134 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .