نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک،کاربردی از مدل بیزین
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مروری بر ادبیات موضوع،مشخصات نمونه آماری،مدل و نتایج برآورد،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ریسک اعتباری ،مدل های پیش بینی نکول،روش شبکه ای عصبی،روش قیمت گذاری حق انتخاب،روش بیزین
فایل های پیوستی
یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک،کاربردی از مدل بیزین
: hafa-mb-14_1267.pdf این فایل 131 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .