نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
آتی های اسلامی و بازارهای آن (با اشاره به نقش آنها در توسعه بازارهای مالی روستایی)
عنوان کتاب
پدیدآورنده / مترجم
انتشارات
سال انتشار
محل نگهداری
فهرست مطالب
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .