نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رالز-حکیمی- بررسی تطبیقی و نقد معیار ها و ابعاد عدالت اقتصادی دراندیشه جان رالز و محمدرضا حکیمی
عنوان کتاب
پدیدآورنده / مترجم
انتشارات
سال انتشار
محل نگهداری
فهرست مطالب
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .