نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
فقر، نابرابری درآمدی و مولفه های سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام (مطالعه موردی: کشورهای اسلامی)
عنوان کتاب
پدیدآورنده / مترجم
انتشارات
سال انتشار
محل نگهداری
فهرست مطالب
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .